Felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Bevezető - Definíciók és rendelkezések

1.2 Weboldal: internetes hozzáférési pont, a www.fishworld.hu valamint a www.fishworld.eu domain név alatt elérhető weblap, a Fishworld Kft. kizárólagos tulajdonát képező, és a Fishworld Kft. által üzemeltetett weboldal, beleértve a Weboldalhoz tartozó-, és/vagy azzal bármely módon összefüggő funkciót, mobil applikációt.

1.3. Látogató / Ügyfél / Felhasználó: a Weboldalt, illetve annak bármely funkcióját bármilyen módon igénybe vevő fél. Az a természetes- vagy jogi személy, aki/amely a Weboldalon keresztül, e-mailes, telefonos, személyes megkeresés vagy egyéb módon kapcsolatba lép vagy lépett a Fishworld Kft.-vel szolgáltatásainak – lehetséges - igénybe vétele céljából, és ennek keretében megadja az adatkezelési-, adatvédelem Tájékoztatóban felsorolt adatait, illetőleg jogi személy esetén a természetes személy képviselője és/vagy kapcsolattartója személyes adatait.

1.4 Üzemeltető: a Weboldal üzemeltetője, az impresszum részben nevesített gazdasági társaság.

1.5 Szerződés: a Fishworld Kft. és a Látogató közötti megállapodás feltételeit és kondícióit tartalmazza (Általános felhasználási feltételek), valamint a Fishworld Kft. és a Látogató szerződéses jogviszonyát szabályozza. Az Általános felhasználási feltételek az egyes számra történő minden hivatkozása a többes számot is magában foglalja, és fordítva. A határozott névelőre való minden hivatkozás a határozatlan névelőt is magában foglalja, és fordítva. 

1.6 Felek: A Fishworld Kft. és a Látogató együtt.

1.7 Eljáró hatóságok: hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervek.

1.8 Vonatkozó jogszabályok és törvények: lentebb taglalt és nevesített jogszabályok és törvények, és jelen dokumentumban nem szabályozott jogviták esetén a PTK. vonatkozó passzusai az irányadóak.

1.9 Szerződéskötés helye: a Vállakozás székhelye.

1.10 Vis major: (elháríthatatlan akadály) minden olyan körülményre vagy helyzetre vonatkozik, amely az adott személy szokásos hatókörén kívül esik, és amely az adott fél szerződéses kötelezettsége teljesítésének késését vagy meghiúsulását okozza, és amely az általános felhasználási feltételek esetében magában foglalja a természeti katasztrófákat, állami korlátozást (beleértve adott engedély megtagadását vagy törlését, amennyiben ezen megtagadás vagy törlés nem az érintett fél hibája), háborút, népi zavargást, lázadást, terrorista cselekményt, tüzet, robbanást, árvizet, lopást, szándékos károkozást, sztrájkot, hozzáférés megakadályozását, és/vagy bármely egyéb olyan okot, amely kívül esik az érintett fél hatókörén.

1.11 Intellektuális Vagyon: A Fishworld Kft. Tulajdonában lévő Weboldalak teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A fenti Weboldalakon található valamennyi dokumentumban lévő összes üzleti védjegy, jelzés és név, valamint ábra, grafika, szöveg, koncepció és módszer a Fishworld Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A Látogató nem használhatja fel kereskedelmi céllal vagy bármely más módon az Intellektuális Vagyont, kivéve a Fishworld Kft. írásos hozzájárulásával, engedélyével, enélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének bármely formában történő másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezen kívül a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét meghaladja.

2. Általános rendelkezések

2.1 A Fishworld Kft. által működtetett Weboldalok, valamint az ahhoz kapcsolódó mobil alkalmazások, beleértve a Weboldalakhoz tartozó-, és/vagy azzal bármely módon összefüggő funkciót, valamint az azon található információk, anyagok, a rajta található linkek használatának szabályait meghatározó Szerződés. Amennyiben ennek ellenkezője a Fishworld Kft.  által írásban nem kerül rögzítésre, a Weboldalak és azok bármely funkcióinak használatával kapcsolatban a Fishworld Kft. és a Látogató között fennálló kapcsolat jellegét jelen Szerződésben rögzítettek határozzák meg.

2.2 A Fishworld Kft. Által üzemeltetett Weboldalak használatának megkezdése előtt a Látogató köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni a Szerződésben foglaltakat és az Adatvédelmi Irányelveket. A Weboldalak megnyitásával a Látogató elismeri, hogy elolvasta, megértette, tudomásul vette és elfogadta a Szerződésben lefektetett irányelveket.

2.3 A Fishworld Kft. fenntartja a jogot, hogy a Szerződést egyoldalúan bármikor frissítheti, módosíthatja, szerkesztheti és kiegészítheti, szükség esetén annak üzemltetését felfüggesztheti.

2.4 A Fishworld Kft. javasolja a Látogatók számára az általa üzemeltetett Weboldalak teljes tartalmának rendszeres áttekintését. A fenti Weboldalak használatával a Látogató elfogadja jelen Szerződésben foglaltakat, illetve annak bárminemű megváltoztatását, függetlenül attól, hogy észlelte-e a legutóbbi látogatása óta történt változásokat.

2.5 A Fishworld Kft. nem köteles annak ellenőrzésére, hogy minden Látogató a Szerződésben foglaltak szerint használja-e az általa üzemeltetett Weboldalakat. A Szerződés mindenkor érvényes változata minden esetben az, amely a Weboldalon aktuálisan elérhető!

2.6 A Fishworld Kft. Által üzemeltetett Weboldalak kizárólag törvényes célokra, kizárólag a Szerződésben meghatározottak szerint használható fel! A fenti Weboldalak tartalmának, illetve bármely részének továbbítása, tartalmának másolása, másodlagos publikálása vagy tárolása szintén a jogszabályba és belső szabályzatba ütközik, a Fishworld Kft. irányelveivel ellentétes, így ezen tevékenységek bármelyike a vonatkozó törvények értelmében harmadik fél számára szigorúan tilos! 

2.7 A Fishworld Kft. fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot be nem tartó Látogató ellen polgári pert indítson.

3. Szolgáltatások

3.1. A Fishworld Kft. Által üzemeltetett Weboldalak bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít. Az oldalon többek között a látogatók megismerik a társaságot és annak szolgáltatásait, partnereit és munkatársait.

3.1.1. A kapcsolatfelvétel során a látogatónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: Teljes Név, E-mail cím, Telefonszám és esetlegesen további adatokat.

3.1.2 Online fizetési lehetőség a Fishworld Kft. Által üzemeltetett Weboldalakon nem lehetséges. A weboldal nem kér be Öntől semmilyen esetben sem banki adatokat: bankszámlaszám, bankkártyaszám, CVV kódot.

3.2 Szellemi tulajdon

3.2.1 A Fishworld Kft. előzetes írásbeli engedélyének hiányában a Látogató nem jogosult a Weboldal bármely részének vagy egészének másolására, módosítására, hamisítására, terjesztésére, továbbítására, megjelenítésére, reprodukálására, átirányítására, feltöltésére, letöltésére vagy a Weboldal tartalmának bármilyen egyéb módon történő felhasználására.

3.2.2 Abban az esetben, amennyiben a 1.11 pontban említett kikötések bármelyike megszegésre kerül a Látogató által, úgy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértése miatt a Fishworld Kft. rendőrségi feljelentést tesz, kártérítési eljárást indít.

3.3 A Weboldalon elhelyezett linkek

3.3.1 A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fishworld Kft. Által üzemeltett Weboldalak megtekintését követően az azon szereplő linkek (továbbiakban: meglátogatott harmadik fél weboldalak) akár szándékos, akár véletlenül történő meglátogatása a Fishworld Kft-től teljesen függetlenül történik, ezért a Fishworld Kft. semmilyen tekintetben nem tartozik felelősséggel a további weboldalak szándékos vagy véletlenül történő meglátogatásának bárminemű következményért.

3.3.2 Amennyiben a Látogató és a fent leírt módon általa meglátogatott weboldalak között bármilyen jellegű vita merülne fel, abba a Fishworld Kft. semmilyen módon nem vonható be.

3.4 A Weboldalon történő hirdetések elhelyezése (audio/video tartalom)

3.4.1 A Fishworld Kft-t a Weboldalról elérhető harmadik fél weboldalak tartalmáért semmilyen felelősség nem terheli. A Weboldalon elérhető audiovizuális tartalom nem a Fishworld Kft.  szerverén található meg, azt nem a Fishworld Kft. hozta létre, illetve töltötte fel. 

3.4.2 A Weboldalon történő hirdetés elhelyezéséről a Fishworld Kft. Által üzemeltetett Weblapok kapcsolat és/vagy Hirdetőknek menüpontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén kaphat tájékoztatást.

3.5 A kapcsolat jellege: Jelen Szerződés elfogadása által semmilyen partneri, illetve üzleti kapcsolat nem jön létre a Weboldal és a Látogató között.

3.6 Jogi megfelelőség

3.6.1 A Látogatónak kötelessége megfelelnie a lakóhelye, illetőleg a tartózkodási helye szerint illetékes joghatóság jogszabályainak. A Fishworld Kft. nem vállal felelősséget a Látogató Weboldalakkal kapcsolatos semmilyen tevékenységével kapcsolatban sem.

3.6.2 A Felek között a megállapodással kapcsolatban fennálló esetleges jogviták esetében kizárólag a szerződéskötés helye szerinti joghatóság jogosult dönteni.

4. Üzemeltető jogai és kötelezettségei

4.1. Üzemeltető vállalja, hogy az általa üzemeltetett Weboldalak lehetőségeit figyelembe véve megjeleníti a Vállalkozás által forgalmazott saját szellemi terméket - előre elkészített tervrajzok sablonjait - melyek áráról mind a kapcsolat/impresszum menüpontban feltüntetett elérhetőségen, mind az árajánlatok, ajánlatkérése, és egyéb kommunikációkra kialakított belső levelezőrendszeren keresztül teheti meg.

4.2. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weblapok szolgáltatásainak folyamatos működését és funkcióinak elérhetőségét, információk frissítését, de nem vállal felelősséget a rajta kívül eső okokból bekövetkező hibákért (szerver-leállás, internet-kapcsolat megszakadása, akadozása).

4.3. Üzemeltető joga a Weblapokon megjelentett adatait, szolgáltatásait naprakészen tartani, az esetleges módosításokat átvezetni, módosítani. Üzemeltető joga az ügyfelekkel való kapcsolattartás, az általa megadott adatok hitelessége.

4.4. Az üzemeltető és tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, amelyek az általa üzemeltetett weboldalak használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalaival kapcsolatba hozhatók.

4.5. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket, az elérhető szolgáltatásokat és a szolgáltatások díjait egyoldalúan módosítsa. Módosítás esetén Üzemeltető a változásokat az általa üzemeltetett Weboldalakon jól látható helyen közzéteszi. Amennyiben a módosítás Ügyfelet kedvezőtlenül érinti, akkor kérheti a korábban befizetett részletek visszafizetését.

4.6. Üzemeltető és Ügyfél megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. A szerződő felek Üzemeltető székhelye szerinti, az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5. Jogi nyilatkozat

5.1 Garanciák és reprezentációk

5.1.1 A Fishworld Kft.  nem vállal felelősséget, illetve garanciát (explicit vagy implicit) arra, hogy a Weboldal tartalma pontos és/vagy alkalmas egyéb, bármilyen más, nem ezen Szerződés hatálya alá eső szabályozás elrendelésére.

5.1.2 A Weboldal használata teljes egészében a Látogató kockázata. A Weboldalon közvetlenül semmi nemű 18 év feletti tartalom, szerencsejáték, illetve egyéb játék nem érhető el!
5.1.4 A Fishworld Kft. nem garantálja, hogy a Weboldalon található információk hitelesek, nem garantálja továbbá azt sem, hogy a Weboldal működése teljes mértékben kielégíti a Látogató igényeit, valamint nem garantálható az oldalhoz való hozzáférés folyamatossága, a Weboldal hibamentessége, a frissítések folyamatossága, a Weboldal működéséhez használt szoftverek tökéletes működése, a Weboldal vírus-, illetve bugmentessége, a Weboldalon található adatok illetve bármely funkció vagy bármilyen, a Weboldalon megtalálható egyéb információ pontossága, illetve megbízhatósága. A Látogatók, akik úgy döntenek, hogy megnyitják a Weboldalt, mindezt saját kezdeményezésükre és felelősségükre teszik a tartózkodási helyük szerinti ország jogszabályainak felelős betartása mellett, amennyiben a tartózkodási helyük szerinti ország törvényei azt lehetővé teszik.

5.1.5 A Weboldalon előfordulhatnak linkek, illetve hivatkozások harmadik fél weboldalakra és/vagy hirdetésekre és/vagy tartalmakra. Ezen harmadik fél weboldalak, hirdetések, tartalmak bármilyen jellegű felhasználása a Látogató saját szabad akaratából történik, a Fishworld Kft-t ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Fishworld Kft. a Weboldalon harmadik fél által elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hozzáférhetőségéért, a Weboldalról átirányított egyéb domaineken elhelyezett szöveges vagy grafikai tartalmakért semmilyen jellegű garanciát (implicit vagy explicit) nem vállal.

6. Veszteség vagy kár

6.1.1 A Fishworld Kft. nem felelős semmilyen olyan jellegű kárért (vagyoni kár és nem vagyoni kárt is beleértve), illetve veszteségért, direkt vagy indirekt módon, amelyet a Látogató a Weboldal használata során, annak következtében szenved el, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az anyagi veszteségekre, haszonvesztésre, várható jövedelemkiesésre, nyereségre vagy bármilyen egyéb haszonra, üzleti veszteségre, üzleti információk elvesztésére vagy bármely egyéb vagyoni, illetőleg járulékos veszteségekre vonatkozólag.

6.1.2 A Fishworld Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, a Látogatónak a Weboldal használata során beszerzett információk alapján történő veszteségével, illetve nyereségével kapcsolatban.

6.1.3 A Fishworld Kft. nem vállal semmilyen felelősséget többek között a következő esetekben:

a) hibák, elgépelések, félreértelmezések, félrehallások, félreolvasások, félrefordítások, elírások, technikai meghibásodások, megjelenési hibák, vis maior és/vagy bármilyen egyéb, hasonló jellegű hibák;

b) a Fishworld Kft.  által felállított szabályok megsértése;

c) büntetőjogi intézkedések;

d) A Fishworld Kft-től bármely formában és/vagy bármely csatornán kapott tájékoztatás, tanács;

e) jogi lépések és/vagy egyéb jogorvoslat;

f) bármilyen olyan jellegű veszteség, illetve kár, amelyet a Látogató vagy egy harmadik fél a Weboldal használatának során, vagy bármely, a Weboldalon található linkre történő kattintásának eredményeként szenvedett;

g) olyan kár, illetve veszteség, amelyet a Látogató, vagy egy harmadik fél szenved el a Weboldal változtatásának, megszűnésének, működésének felfüggesztése következtében;

h) a Weboldal bármely személy által történő, bűncselekményhez, illetve szabálysértéshez történő felhasználása bármilyen hiba, mulasztás, illetve bármely egyéb, rajtunk kívülálló tényezők esetén;

i) a Weboldalon felmerülő bármilyen rendellenesség esetén, a Weboldal vagy annak bármely funkciójának vírusossága, illetve egyéb meghibásodása esetén, bármilyen, ezek által okozott kár, költség, kiadás, illetve bármilyen egyéb rendellenesség esetén;

j) a Látogató által a Weboldal meglátogatására használt internet-szolgáltatónál, illetve harmadik félnél fellépő minden olyan körülmény esetén, amely megakadályozza a Látogatót a Weboldalhoz történő hozzáférésben. A Látogató és az internetszolgáltatója közötti bármilyen peres eljárás esetén a Fishworld Kft. semmilyen módon nem vesz részt az eljárás lefolytatásában és a peres eljárás nem befolyásolhatja ezen Szerződés tartalmát;

k) bármilyen olyan kárigény a Látogató részéről, melyet harmadik fél helyezett el a Weboldalon, illetőleg ezen tartalom felhasználásának következményeként merül fel.

7. Adatvédelmi elvek

7.1 Személyes adatok gyűjtése, kezelése, tárolása és/vagy megőrzése
Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban (mely e szerződés elválaszthatatlan része) lefektett módon kezeljük. Kérjük További információkért olvassa át figyelmesen.

8. Harmadik Fél Weboldalak

8.1.1 A Szerződésben leírt feltételek, szabályok nem vonatkoznak olyan harmadik felekre, aki a Weboldalon hirdetéseket és/vagy linkeket helyez el. 

8.1.2 A Fishworld Kft. nem felelős a Weboldal közzétett olyan tartalomért, beleértve az aktív linkeket is, amit harmadik fél helyezett el, beleértve a harmadik fél és/vagy üzleti partnerei által üzemeltetett egyéb weboldalakon elhelyezett tartalmakat.

8.1.3 A Fishworld Kft. nem garantálja az 5.1.5 pontban feltüntetett weboldalak meglátogatásakor a Látogató adatainak védelmét. 

8.1.4 A Fishworld Kft. nem garantálja, hogy a Weboldalon harmadik fél által elhelyezett aktív linkeken elérhető - az 5.1.5 pontban feltüntetett - weboldalak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal.

9. Impresszum

Tulajdonos: Fishworld Kft.

Cím: Magyarország – 3563 Hernádkak, Alkotmány u. 5.

Cégjegyzékszám: 05-09-027198

Közösségi adószám: 24976563-1-05

Üzemeltető: Fishworld Kft.

Kapcsolattartó: Finta Pál Erol

E-mail cím: info@fishworld.eu

Telefonszám: +36 30 208 33 99


10. Módosítások

10.1 A Szerződés – az általános felhasználási feltételek - 1.0 verziója 22/01/2019 napján került utoljára frissítésre.